KVKK Bildirgesi | Bridge Consulta

KVKK Bildirgesi

Anasayfa / KVKK Bildirgesi

KVKK Bildirgesi

DFY İSTİHDAM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON LTD. ŞTİ. - BRIDGE CONSULTA 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu “Aydınlatma Metni”, ile DFY İstihdam Danışmanlık Organizasyon Ltd. Şti. (“BRIDGE CONSULTA”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) md. 10 uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

 

Veri Sorumlusu Sıfatı

KVKK uyarınca BRIDGE CONSULTA olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı, güncelleyeceğimizi ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun olarak üçüncü kişilere açıklayıp aktaracağımızı bildiririz.

 

Şirketimizle Paylaşılan Durumlarda veya Otomatik Yöntemlerle BRIDGE CONSULTA Tarafından Veri Sorumlusu Sıfatıyla Web Sitemizde İşlenen Kişisel Veriler

Herhangi bir kişisel veriyi bizimle paylaşmadan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ancak, bazı durumlarda, bizimle bazı kişisel bilgileri paylaşmanız istenebilir.

BRIDGE CONSULTA’nın açık pozisyonlarında veya BRIDGE CONSULTA’nın hizmet verdiği Şirketlerin açık pozisyonlarında görev almak için başvuran adaylara ait aşağıdaki kişisel veriler, bu web sitesinde Şirketimiz tarafından Veri Sorumlusu olarak işlenebilir;

Temel Kişisel Bilgiler: Ad-soyad, unvan, e-posta adresi, cep telefonu numarası, mesleği, özgeçmişlerinizde paylaştığınız fotoğraflar,

Davranışsal Veriler: Hobi ve ilgili alanları (özgeçmişlerinde belirtilen kapsamla sınırlı olarak),

Eğitim Bilgileri: Eğitim ve staj bilgileri, mesleki kalifikasyonları, bildikleri yabancı diller (özgeçmişlerinde belirtilen kapsamla sınırlı olarak),

Başvuruyla İlgili Temel Bilgiler: özgeçmişinizdeki bilgiler (özel nitelikli kişisel veri oluşturabilecek şekilde üyelikler veya ilgi alanı bilgileri içerebilir), transkriptler ve istihdam referansları, başvuru yapmakta olduğunuz pozisyonlar, iş başvurunuz ve ilgili belgeler/iletişimler, kapak yazıları, mülakatlardan ve telefon aramalarından gelen bilgiler, ücret/sosyal yardım istekleri, yer değiştirme bilgileri gibi), referans olarak göstermiş olduğunuz kişiler hakkında bilgiler (adları, iletişim bilgileri, işveren ve iş pozisyonları dâhil), işe alım değerlendirmesi sürecinde kendi isteğiniz ile sağladığınız her türlü bilgiler gibi kişisel veriler işlenmektedir.

Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması ilgili kişisel verileri işleyen ve tarafımıza aktaran çalışan adayının sorumluluğundadır.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

BRIDGE CONSULTA tarafından işlenen kişisel verileriniz, şirketimizin her türlü insan kaynağı faaliyetinin tasarlanması ve yürütülmesi, personel alma ve işe alma süreçlerinin yönetilmesi ve iyileştirilmesi, gerekli yetkinlikte personel istihdam etmek suretiyle şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ve BRIDGE CONSULTA’nın meşru menfaatlerinin korunması amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuku Sebebi​

Kişisel verileriniz, BRIDGE CONSULTA olarak insan kaynakları hizmeti vermemiz ve özel istihdam bürosu olmamıza bağlı olarak, faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

1. BRIDGE CONSULTA’ya doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler;

2.Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: BRIDGE CONSULTA’nın işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ve/veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler;

3.Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler.

 

Kişisel verileriniz, BRIDGE CONSULTA ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK md. 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıdaki hukuki sebeplere istinaden işlenecektir

BRIDGE CONSULTA’nın açık pozisyonlarında veya BRIDGE CONSULTA’nın hizmet verdiği Şirketlerin açık pozisyonlarında istihdam etmek için uygun bulunması durumunda iş başvurusunda bulunan aday ile iş sözleşmesi imzalanması ve bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli adımları atmak (KVKK m. 5/2/(c)),

BRIDGE CONSULTA’nın açık pozisyonlarında veya BRIDGE CONSULTA’nın hizmet verdiği Şirketlerin açık pozisyonlarında istihdam etmek üzere iş başvurusunda bulunan adaylar tarafından açık rıza verilmesi (KVKK m. 5/1),

Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeksizin, Şirketimizin meşru menfaatlerini korumak için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5/2/e)

Adaylara ait özel nitelikli kişisel veriler ise KVKK m.6/2 hükmü doğrultusunda veri sahiplerinin, Şirketimiz tarafından verilerinin işlenmesine açık rıza vermiş olmaları halinde ya da KVKK m. 6/3 hükmü uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

BRIDGE CONSULTA yukarıda sayılan işlenme amaçları kapsamında elde ettiği kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden veya uygulanmakta olan mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK’ md. 8 ve md. 9’da düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortaklarımız, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir.

Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz BRIDGE CONSULTA tarafından KVKK md. 4/2’de öngörülen düzenleme uyarınca açık rızanızın alınması suretiyle ya da md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız alınmaksızın ve KVKK md. 8’da düzenlenen kurallar uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

BRIDGE CONSULTA, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca süre boyunca saklayacaktır.

 

Buna ek olarak, BRIDGE CONSULTA, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

BRIDGE CONSULTA, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

 

BRIDGE CONSULTA, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

 

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, BRIDGE CONSULTA uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Veri Sahibi’nin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Veri Sahibi, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklara ilişkin talepler, Veri Sahibi tarafından BRIDGE CONSULTA’ya daha önceden bildirdiğiniz ve BRIDGE CONSULTA sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@bridgeconsulta.com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 

 

Metin’deki Değişiklikler

BRIDGE CONSULTA, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. BRIDGE CONSULTA’nın değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Bilgilerinizi Bırakın

Biz Sizi Arayalım